Tuesday, September 13, 2011

Homework - 13th September

1B - Grammar worksheet due tomorrow, Present Simple/Questions and Negatives.
Quiz next Tuesday with the following vocabulary:

Unit 1 Grammar Vocabulary

písmeno a letter
samohláska a vowel
spoluhláska a consonant
slabika a syllable
slovo a word
podstatné meno a noun
zámeno a pronoun
jednotný singular
množný plural
prídavné meno an adjective
privlastňovací prídavné meno possessive adjective
príslovka an adverb
sloveso a verb
slovesný čas a verb tense
slovesné podstatné meno a gerund
predložka a preposition
spojka a conjunction
podmet a subject
prísudok a predicate
časovať to conjugate
minulosť the past
pritomnosť the present
budúcnosť the future
príčastie minulépast participle
skúsenosť an experience
nepravidelný irregular
nedokončený unfinished
nedávny recent
nedávno recently
význam, zmysel meaning
výnimka exception
nepočítateľné uncountable
čitateľný legible
skloňovať to decline
predpona prefix
prípona suffix


7OA - Quiz next Tuesday on Family vocabulary, from the YES! book. Also, choose a Slovak actor, performer, or artist you would like to research for a presentation the following week.

70B - Make a family tree, and choose someone from your family to talk about, and tell a funny story. The student with the largest family tree gets a prize. Be sure to write down the date of birth for each family member!

No comments:

Post a Comment